Centrum duševního zdraví Kroměříž

Poslání CDZ

Posláním zařízení CDZ Kroměříž je podpora a pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním v krizi znovu nalézt a využít vlastní síly ke zlepšení svého zdravotního stavu a naplnění života v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů.


Základní filozofie CDZ:

  • Spolupráce sociální služby se zdravotní péčí.
  • Podpora klienta v jeho zotavení multidisciplinárním týmem.
  • Práce s nadějí, zaměření se na silné stránky klienta.

Principy CDZ:

  • Asertivní kontaktování.
  • Zapojení peer pracovníků s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, rodiny a komunity.
  • Spolupráce s návaznými a specifickými službami.

Cíle CDZ:

  • Podpora klienta na cestě k zotavení.
  • Prevence / zkracování hospitalizací.
  • Včasná diagnostika a rychlé započetí léčby.
  • Nápomoc k znovuzapojení osob v dlouhé léčbě do komunity.

Centra duševního zdraví jsou centra specializované péče zaměřená na péči o vybrané skupiny duševně nemocných klientů. Funkcí CDZ je prevence hospitalizací či jejich zkracování, včasný záchyt rozvoje vážného onemocnění, nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity, podpora rodinných příslušníků či další činnosti v komunitě.

Služba CDZ Kroměříž podporuje klienty ve zvládnutí zhoršeného stavu v jeho přirozeném sociálním prostředí. Pracujeme formou ambulantní (svépomocné skupiny, konzultace s peer pracovníkem) a terénní služby, asertivním kontaktováním a krátkodobou pomocí v obtížné životní situaci.

Snažíme se o zkracování a ukončování dlouhodobých hospitalizací.

Poskytuje prostupnou službu, tzn., pomoc při zhoršeném psychickém stavu. Po stabilizaci, předává klienta jiným službám jak sociálním, tak zdravotním, pokud si tak uživatel přeje. V případě opětovného zhoršení stavu přebírá klienta zpět do péče.

Podporuje komunikaci a provázanost služeb.

Cílová skupina

Služba je určena dospělým osobám s vážným duševním onemocněním z okruhu F2, F3 (schizofrenie, afektivní poruchy) a dále obsedantně kompulzivní poruchy, některé specifické poruchy osobnosti. Cílovou skupinou jsou osoby s potřebou včasné intervence, osoby v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi nevyžadujícími hospitalizaci.

Působnost

Pohybujeme se v  přirozeném sociálním prostředí klientů (služby poskytujeme v ORP Kroměříž, ORP Holešov a ORP Bystřice pod Hostýnem).

Historie vzniku

CDZ Kroměříž vzniklo za podpory projektu Ministerstva zdravotnictví, Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví II. Předmětem projektu byl vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále jen CDZ). Projekt řešil podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zaváděl ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči zdravotníků o sociální rehabilitaci v přirozeném prostředí člověka.
Projekt implementuje do praxe principy Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz).

Datum založení: květen 2019

CDZ Kroměříž bylo v roce 2021 zařazeno do základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje a je tedy i financováno ze Zlínského kraje. Došlo ke změně identifikátoru.


SK 2019