Centrum duševního zdraví Kroměříž


Vysvětlení pojmu SMI = osoby se závažným chronickým duševním onemocněním (Serious/severe Mental Illness – SMI)

Okruh Dg, které spadají do okruhu SMI:

F2 – např. schizofrenie, poruchy s trvalými bludy, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy – závažné duševní onemocnění, při kterém je narušena schopnost nemocného srozumitelně jednat a správně se orientovat v realitě. Je ovlivněno cítění, myšlení, vnímání, jednání a schopnost uspokojivě naplnit život a dostát svým životním rolím. Často se projevuje halucinacemi, bludy, poruchami chování, apatií, pasivitou, emoční oploštělostí, zhoršením pozornosti, poruchami paměti, depresemi, myšlenkami na sebevraždu, poruchami spánku, nedostatečným náhledem na onemocnění.

F3 – poruchy nálad – např. manické fáze, bipolární afektivní porucha (BAP), depresivní fáze, periodická depresivní porucha – u těchto poruch je základní vlastností porucha afektivity (pohotovost k emočním reakcím) nebo nálady (déletrvající emocionální stav) směrem k depresi (současně s úzkostí nebo bez ní) nebo k euforii. Tato změna nálady je obvykle doprovázena změnou v celkové aktivitě. Projevy deprese – např. smutek, beznaděj, ztráta zájmů, myšlenky na sebevraždu, nechutenství, ztráta hmotnosti, snížená energie a únavnost, nervozita, výčitky, nezájem o sebe a rodinu, bolesti hlavy, zácpa. Projevy mánie – např. nadnesená nálada, podrážděnost, zvýšená aktivita, snížená potřeba spánku, nezodpovědné chování, utrácení peněz, narušuje pracovní schopnosti, mnohomluvnost, riskantní chování, agrese, zuřivost. Může být i s psychotickými příznaky – bludy, halucinace. BAP – střídání manických, depresivních a smíšených epizod (viz. projevy mánie, deprese)

F42 – obsedantně-nutkavá porucha – hlavním rysem jsou opakované vtíravé myšlenky a nutkavé činy. Vtíravými myšlenkami jsou nápady, představy nebo popudy, které znovu a znovu vstupují do mysli pacienta ve stále stejné formě. Snaží se jim často klást odpor, ale bez úspěchu. Považuje je za vlastní, ačkoliv jsou mimovolní a často odporné. Nutkavé činy nebo rituály jsou stereotypní a stále opakované. Jedinec obvykle považuje toto chování za bezúčelné nebo nesmyslné a opakovaně se pokouší mu odolat. Úzkost je přítomna téměř vždy a zhoršuje se, pokud postižený nutkání odolá.

F6 - specifické poruchy osobnosti – jsou to těžká narušení v charakterové konstituci a tendencích chování takového jedince, nerezultující přímo z nemoci, poškození nebo jiného porušení mozku nebo z jiné psychiatrické poruchy, obyčejně postihují řadu oblastí osobnosti.


SK 2019